af Heather Smith

Den gamle Lakota var klog. Han vidste, at menneskets hjerter bliver hårde, hvis de lever borte fra naturen. Han vidste, at manglende respekt for levende dyr og planter hurtigt fører til manglende respekt for mennesker.” - Standing Bear

Min mor lærte mig at tale med træerne, jorden og vinden. Hele mit liv har naturen talt til mig og været en del af mit liv. For mig er jorden et levende væsen, som jeg deler livet med.

I de mange år som terapeut og underviser har jeg observeret, hvorledes en dybere helbredelse hænger sammen med et liv i balance, hvor det ikke kun handler om selv at blive rask. På engelsk er sundhed defineret som en tilstand af helhed. Sygdom bliver med denne forståelse en adskillelse fra helheden.

Oprindelige folk som indianerne taler om, hvorledes adskillelse fra helheden gør mennesker syge. De udtrykker forbindelsen med hele universet og alle dets skabninger med ordene “all our relations”. Ubalance opstår, når vi ikke lever i overensstemmelse med “all our relations”. Thich Nhat Hanh beskriver det samme med: “The kingdom of God is in the flower, in the body, in the earth, and in every manifestation.”

Osteopatiens grundlægger Andrew Taylor Still udviklede osteopatien ved at iagttage og opholde sig i naturen. Han anerkendte vores samhørighed med naturens elementer og altings indbyrdes afhængighed. Han kaldte sin praksis for en filosofi og arbejdede ud fra altings sammenhæng i naturen: “Study all the books you like, but remember that many of them are merely products of man’s misinformed mind. Better study from the book of nature - study it as I have studied it.”

Vores sundhed og helbredelse afhænger af at være i balance med helheden og forståelse for den indbyrdes afhængighed. Planetens tilstand vil derfor uvægerligt være en del af vores vej til bevarelse af balance og sundhed. Høvding Seattle beskriver det i sin berømte tale. “Mennesket gjorde ikke livets væv, men er blot en tråd i dette væv. Hvad man gør ved vævet, gør man ved sig selv.” Det ultimative i helbredelse må være at genetablere balancen og forbindelsen til helheden, der inkluderer alle de vidunderlige væsener, vi deler livet med. Det er ikke nok at helbrede os selv, fordi vi er ikke alene. Når vi er “out of touch” med alt levende liv, mister vi kontakt til en væsentlig del af os selv.

Den universelle forbindelse Det trådløse internet eksisterede langt før opfindelsen af vores nuværende “world wide web” blandt de oprindelige folk, som kommunikerede på tværs af kontinenterne med tankebilleder. Forståelsen af “The Web of Life” var og er en grundsten for forbindelsen til helheden, og når flowet i en enkelt tråd i vævet blokeres, påvirkes hele vævet. Når vi deler tingene op og adskiller det fra hinanden, er det let at glemme helheden. Vi er dybt forbundet med jorden, dyrene, planterne og hinanden. På en måde ligger det udenfor vores tankemæssige rækkeevne at forstå sammenhængen i og med alting. Det er så stort, at vi ikke kan tænke os til det,og måske er det derfor, at vi næsten vanemæssigt forsøger at adskille tingene fra hinanden.

Universet, jorden og vores fysiske krop bygger på de samme fem elementer: Jord, vand, ild, luft og space/rum. Sidstnævnte er ikke et fysisk element, men skaber det rum, hvori de fire elementer kan manifesteres. Det er det uendelige dynamiske formløse rum, hvori alting er indeholdt. Osteopat James Jealous sammenligner det med oplevelsen af at opholde sig under havet: “Although the surrounding water appears empty and still, you can feel the ocean moving through you.” Den ydre og indre balance i elementerne er vigtig for sundheden.

Mange traditionelle kulturer bygger opfattelsen af sundhed på en indre og ydre balance af elementerne. Når vi f.eks. reducerer jordelementet ved at fjerne olie, mineraler, træer m.m. i store ubalancerede mængder, så vil vandelementet forøges, som vi bl.a. ser det med de voldsomme oversvømmelser. Da vi mennesker er en del af elementerne, påvirkes vi af formindskelsen af jordelementet, og vi mister lettere jordforbindelsen. Forøgelsen af vandelementet og den forringede forbindelse til jord kan derfor gøre os mere sensitive, stressede og styret af emotioner. Luftelementet påvirkes også og kan yderligere formindske forbindelsen til jorden og skabe rastløshed.

Vores verden er en organisme, og fordi vi er indbyrdes forbundet, er denne planet og universet forbundet med vores liv som mennesker. Healing eller helbredelse er derfor meget mere end at fjerne symptomerne, og dets betydning er langt dybere. Og måske er en af de vigtigste aspekter ved at reetablere balancen at acceptere, at vi selv er en del af alting. For os terapeuter er forbindelsen til jorden og helheden derfor vigtig, da vores tilstand med den rette træning går i kohærens med klienten.

Den største ubalance kommer fra vores adskillelse fra helheden og dermed alting. Ordet “spirit” bruges af oprindelige folkeslag til beskrivelse af den livskraft/energi, som forbinder alting. Ordet spirituel økologi betyder det samme i en mere moderne udgave. Jorden, træerne, vinden sanses med hjertet og taler til os, når vi åbner sanserne. Men når hjertet bliver hårdt, og vores rationelle hjerne taler, er det svært at høre jordens sang og træerne, der hvisker deres historie. Læs også: Elverhøjs internationale kurser s. 22.

What do you want to do ?New mailCopy

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.