Uvildig vejledning og klagesagsbehandling

Et uafhængigt råd for medlemmerne af foreningen, deres klienter, samt elever og lærere på de anbefalede skoler o.s.v.

Funktion

Etisk Råd står til rådighed som et uvildigt råd, der kan konsulteres uafhængigt af andre parter og bestyrelsen i foreningen. Det er muligt at henvende sig, også anonymt, for råd og vejledning.

Etisk råd har bl.a. til opgave at hjælpe, hvis klienter ikke mener sig rigtigt behandlet. Hvis klienten har noget at udsætte på behandleren, kan vi for eksempel sætte en dialog i gang mellem de to parter. Vi kan desuden oplyse om generel, god klinisk behandling/etik. Etisk råd kan også yde egentlig klagesagsbehandling.


Men for dig, som behandler, kan der også være anledning til at søge hjælp hos Etisk Råd. Hvis der på nogen måde opstår tilfælde, hvor du føler dig i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i kritiske/uholdbare dilemmaer i forhold til dit virke som terapeut. Du kan bl.a. søge hjælp og støtte, hvis lovgivningen ikke giver fyldestgørende svar. Det kan være i forhold, hvor der opstår tvivl hos dig omkring din tavshedspligt som behandler over for myndigheder, klient eller lign.

Etisk Råd tages i flere tilfælde med på råd i bestyrelsens arbejde. Vi er til for at have et etisk overblik over foreningens arbejde og tilstedeværelse.

Etisk værdigrundlag


At skabe et udviklingsforum, hvor helhedsorienteret livsstil og skabende vækst er i højsædet. Dette søges skabt i en ressourcegivende atmosfære med de højst tænkelige menneskelige egenskaber som det udviklende perspektiv. Som organ for at danne dette udviklingsforum er det overordnede perspektiv - rummelighed.

Selvbestemmelse, selvansvarlighed og høj etisk moral former grundlaget for rummeligheden. Viden, information samt høj faglig og menneskelig kapacitet ses som ingredienserne til at gennemføre det overordnede mål.

For at gennemføre ovenstående er der udarbejdet en række etiske principper til at lede processen, som en levende, udviklende og støttende kodeks, som alle involverede tilslutter sig og medvirker til.

Regler og praksis for Etisk Råd

  1. Etisk Råd er et klageorgan, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har modtaget af en af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske retningslinjer. Klageorganet skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer, herunder også ansøgere, vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. Desuden skal klageorganet behandle medlemmers klager over de af foreningen godkendte uddannelsessteder.

  2. Klageorganet kan sanktionere overtrædelser af foreningens etiske retningslinjer ved irettesættelse eller fratagelse af medlemskab. I forhold til de af foreningen godkendte uddannelsessteder, skal klageorganet kunne sanktionere, irettesætte eller fratage uddannelsesstedet dets godkendelse. Desuden skal klagenævnet kunne mægle mellem uddannelsessted og medlem. (Bemærk: Klageorganet har ikke beføjelse til at pålægge en behandler eller et uddannelsessted at tilbagebetale penge til en klient eller kursist.)

  3. Afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.

  4. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse.

  5. Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Foreningens frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet er 2 år, fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende kropsterapeut.

  6. Klageorganet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer, at intet medlem af klageorganet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald, ej heller må et nærtstående menneske af et at Etisk Råds medlemmer have personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald. Ingen af Etisk Råds medlemmer må være bestyrelsesmedlem i samme forening. Endvidere må ingen af Etisk Råds medlemmer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

  7. Rådet består af fire medlemmer. Valgperioden i Etisk Råd er to år. Der udpeges to medlemmer i ulige år og to medlemmer i lige år. Rådet konstituerer sig selv. Der tilstræbes en bred repræsentation fra alle foreningens faggrupper.

  8. Rådet kan, om nødvendigt, indkalde juridisk bistand.

Tina Madsen

Ny Kropsholdning

Mejerivej 18, Stenmagle
4296 Nyrup

etiskraad@kraniodanmark.dk
Telefon 23491149

Jakob Mikkelsen

Formand for Etisk Råd

Kobi Kropsterapi
Terkelsbøl Bygade 24
6360 Tinglev

etiskraad@kraniodanmark.dk
Telefon 23952075

Sanne Bentsen

SABE Fysiurgisk Kropsmassage

Ålekistevej 190, st. tv.
2720 Vanløse

etiskraad@kraniodanmark.dk
Telefon 29 62 08 06

Helle Nitschke

Nygårdsvænget 43
2970 Hørsholm

etiskraad@kraniodanmark.dk
Telefon 23807425

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.