God klinisk praksis

De etiske regler skal styrke god og forsvarlig klientbehandling, samt opretholde et godt og kollegialt forhold mellem kropsterapeuter

 • Terapeuten skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning
 • Enhver terapeut skal udøve sin gerning omhyggeligt, ansvarsfuldt og respektfuldt, og kun bruge metoder og teknikker, der er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte. Derfor er det vigtigt, at terapeuten løbende ajourfører og opdaterer sin faglige viden.
 • Terapeuten må ikke fraråde en lægeordineret behandling. Kropsterapeuten skal anbefale klienten at søge læge m. v., hvor dette må anses for at være tilrådeligt, ad hensyn til klientens fysiske eller psykiske tilstand.
 • Terapeuten har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger som vedkommende gennem sin faglige virksomhed får om sin klient. Tavshedspligten står ved magt også efter behandlingen er ophørt, eller en klient er afgået ved døden.
 • Terapeuten skal føre optegnelser over behandlingen af den enkelte klient. Af disse skal det fremgå, hvilken information terapeuten har modtaget fra klienten, hvilken information der er givet til klienten, samt hvilken behandling klienten har modtaget og indikation for behandlingen. Ligeledes bør det fremgå, hvilken effekt klienten og terapeuten oplever på baggrund af behandlingen. Optegnelserne skal destrueres eller anonymiseres efter 5 år efter et behandlingsforløbs afslutning. 
 • Al information skal være af saglig karakter og tilstræbe at give klienten en tryghed og indsigt i behandlingen, samt hvad der kan forventes af behandlingen. Herunder må der ikke loves helbredelse.
 • Terapeuten skal medvirke til, at der i befolkningen er respekt for og tillid til faget, samt respektere kolleger og andre faggrupper.
 • Det anses som naturligt at vores medlemmer kan indgå i ethvert tværfagligt samarbejde, så længe foreningens etiske regler og vedtægter overholdes.
 • Overtræder en terapeut foreningens etiske regler og vedtægter, kan denne indklages for det Etisk Råd. Klagen indsendes skriftligt med kopi til den indberettede terapeut. Sagsbehandlingen skal være skriftlig og afsluttes hurtigst muligt. Ved en eventuel klage skal terapeuten samarbejde med Etisk Råd.
 • Ethvert medlem er forpligtet til at efterleve foreningens Etiske Værdigrundlag.
 • Finder man, at en kollega ikke efterlever foreningens regler og vedtægter, har man pligt til at rette henvendelse omkring dette til pågældende. Såfremt dette ikke er muligt, skal der rettes henvendelse til Etisk Råd.

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.