Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: “Kranio Sakral og Kropsterapi Danmark”.
Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er: At samle uddannede og professionelle behandlere fra uddannelsessteder godkendt af bestyrelsen.
Listen over godkendte uddannelsessteder kan ses på foreningens hjemmeside. Se godkendte uddannelsessteder via linket.
Kriterier for godkendelse kan ses i på foreningens hjemmeside. Se godkendelseskriterier (Bilag B til §2).
Uddannelsessteder som ønskes godkendt, skal kontakte bestyrelsen jfr. kontaktinformation på foreningens hjemmeside.

Stk. 1 Det er foreningens formål at varetage medlemmernes faglige interesser, og at virke for en stadig højnelse af den faglige standard og herunder samle behandlere til varetagelse af standens faglige, økonomiske og kollegiale interesser.

Stk. 2 At varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.

Stk. 3 At sikre den bedst mulige grund-, videre- og efteruddannelse i faget Kranio Sakral- og Kropsterapi.

Stk. 4 At sikre, at medlemmer, der er registreret i henhold til "Registreringsordningen for alternative behandlere", lever op til de gældende regler omkring dette.

Stk. 5 At sikre de bedst mulige arbejdsforhold for behandlere, herunder den størst mulige indflydelse på de vilkår, hvorunder faget udøves.

Stk. 6 At samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling.

Stk. 7 At udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder, der fremmer fagets udvikling.

Stk. 8 At deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem at hævde kropsterapiens værdi for samfundet.

§ 3 Foreningens bestyrelse

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen består af mindst 5 personer, og heraf skal formand, næstformand samt minimum ét bestyrelsesmedlem være RAB-registreret.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Ud over bestyrelsesmedlemmer indkaldes Etisk Råd, som kan deltage med 1 – 2 medlemmer, som har tale- men ikke stemmeret.
Etisk Råd deltager dels for at være opdateret med bestyrelsens arbejde, og dels for at kunne spørges til råds, såfremt bestyrelsen behandler emner, der kan have etisk indhold.
Såfremt bestyrelsen ønsker at behandle emner uden Etisk Råds deltagelse, behandles disse emner først eller sidst i møderne, og mødeindkaldelsen afspejler således dette.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.

Stk. 5 Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer. Kassereren kan alene trække på bankkonti uden yderligere godkendelser, mens formanden kun har konto-kig.

Stk. 6 Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte/afskedige eller indgå aftale om fornøden hjælp i forbindelse med sekretariatets arbejde. Såfremt sekretariatsfunktionen varetages af et medlem, som ikke i forvejen er valgt ind i bestyrelsen, indtræder medlemmet i bestyrelsen på lige fod med de øvrige valgte.

Stk. 7 Bestyrelsen kan frit disponere over beløb indtil 5000 kr. Beløb herudover kræver generalforsamlingens tilslutning.

Stk. 8 Valg af bestyrelse

 • Formand for 2 år, (vælges i ulige år)
 • Næstformand for 2 år, (vælges i lige år)
 • Kasserer for 2 år, (vælges i lige år)
 • 1-2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (vælges i ulige år)
 • 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (vælges i lige år)

Formand, næstformand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 9 Bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale, udvalgsmedlemmer kan tillægges honorar/godtgørelse efter generalforsamlingens beslutning.
Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Etisk råd fritages for betaling af kontingent til foreningen. 
Rejsegodtgørelse er sat til pris som offentlig transport eller, ved samkørsel, Km takst på kr. 2,50 pr. Km samt evt. broafgift. Rejsegodtgørelse kan ydes til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, Etisk råd samt andre udvalgsmedlemmer, der deltager i møder og arrangementer på foreningens vegne, herunder bestyrelsesmøder samt møder i Etisk råd.
Udvalgsmedlemmer, der deltager i arrangementer og møder på foreningens vegne, godtgøres i den periode arrangementet foregår med honorar på Kr. 350 pr. time, hvilket svarer til den tabte arbejdsfortjeneste for en gennemsnitlig behandling. Denne godtgørelse bortfalder, hvis medlemmet modtager betaling for deltagelsen på anden vis.
Ved arrangementer der medfører overnatning gives der flg. beløb:
Overnatning kr. 500
Aftensmad kr. 200
Morgenmad kr. 100
Ved frivillig deltagelse i f.eks. messer og lignende, kan denne ydelse kun modtages efter forudgående aftale med bestyrelsen.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1 Som aktive medlemmer kan optages behandlere, der er uddannet eller under uddannelse på de af bestyrelsen godkendte uddannelsessteder jfr. § 2. Behandlere betragtes som værende under uddannelse efter at have gennemgået minimum 32 timers undervisning i Kranio Sakral Terapi eller tilsvarende. (E-learning godkendes ikke i disse fag).
Optages man som medlem, senest 6 måneder efter man opfylder krav om 32 timers undervisning, vil kontingent for det første år være halvdelen af normal kontingent samt fuld pris for forsikring (studiemedlemsskab).
Indenfor 5 år efter medlemskabets opstart skal medlemmet have gennemført minimum 125 timers undervisning i KST.
Som aktive medlemmer kan desuden optages kropsterapeuter, som uden at være uddannet på de i § 2 godkendte uddannelsessteder, i stedet opfylder uddannelseskrav til RAB-godkendelse i Strukturel Integration, med uddannelse i enten Rolfing, Strukturel Integrations Teknik (SIT) (mennesker), Kinesis Myofascial Integration, Mana Integrative Therapies, eller Osteopati som samtidig skal være medlem af Danske Osteopater
Registrerede Alternative Behandlere skal desuden opfylde de til enhver tid gældende krav fra sundhedsstyrelsen.

Stk. 2 Aktive medlemmer har ret til:

 • at have stemmeret på generalforsamlingen
 • at benytte foreningens beskyttede titel og logo
 • at annoncere med at være medlem af Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter.

Aktive medlemmer, som er RAB-registreret jfr. § 5 og § 6 har desuden ret til at benytte både foreningens beskyttede RAB logo og RAB Forums logo.
Alle aktive medlemmer er dækket af erhvervsansvarsforsikring tegnet i forsikringsselskabet TRYG, som dog ikke dækker manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Stk. 3 Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner, som har interesse for kranio sakral- og kropsterapi, og som ønsker at fremme disse som behandlingsform. Passive medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen. Såfremt det passive medlem ønsker at gøre brug af øvrige rettigheder, skal det tydeligt fremgå, at vedkommende er passivt medlem.

Stk. 4 Medlemskontingent for de forskellige medlemsgrupper fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og er gældende for det efterfølgende kalenderår.

Stk. 5 Årligt kontingent samt den årlige afgift for RAB registrering overføres til foreningens konto via netbank eller anden bankoverførsel, og skal være indbetalt senest på den for det enkelte medlem fastsatte forfaldsdato.

Stk. 6 Betales det årlige kontingent ikke rettidigt kan foreningen suspendere medlemmet indtil restancen er betalt.

Stk. 7 I forbindelse med suspendering som følge af kontingentrestance går medlemmet automatisk over til at blive passivt medlem og ens medlemsrettigheder bortfalder i forbindelse hermed.

Stk. 8 Såfremt et medlem, der som følge af kontingentrestance er overgået til passivt medlemskab, på ny ønsker at blive aktivt, kan medlemmet inden for 1 år, efter at denne overgik til passivt medlemskab, ved skriftlig ansøgning til sekretariatet søge om at blive aktivt medlem igen. Såfremt ansøgningen imødekommes, skal restancen indbetales til foreningen før nyt aktivt medlemskab træder i kraft.

§ 5 Optagelsesprocedure/RAB registrering

Stk. 1 Medlemmerne søger RAB udvalget om optagelse til at blive RAB ved at kontakte udvalget per mail (email), hvori er vedhæftet ansøgerens relevante uddannelses- og kursusbeviser jf. foreningens vedtægter § 6

Stk. 2 RAB udvalget vurderer om ansøgeren opfylder RAB kriterierne jf. uddannelseskravene i § 6 og meddeler herefter ansøgeren om enten godkendelse som RAB eller om yderligere uddannelse er påkrævet for at blive RAB godkendt.

Stk. 3 Svar på ansøgningen kan forventes senest 6 uger efter modtagelse af den skriftlige ansøgning. Hvis den fremsendte dokumentation for ovennævnte kurser/uddannelse ikke er fyldestgørende, anmodes om fremsendelse af den manglende dokumentation. Hvis der ikke kan fremsendes dokumentation for de nødvendige kurser fremsender bestyrelsen begrundet afslag som "Registreret Alternativ Behandler".

Stk. 4 Medlemmer der er RAB godkendt, skal dertil opfylde de til enhver tid, af sundhedsstyrelsen stillede betingelser som RAB.

§ 6 Uddannelseskrav for RAB-registrering


Stk 1. A. Det er et krav for RAB godkendelse, at medlemmet har gennemført Basiskursus i
førstehjælp, herunder hjerte-lunge-redning i henhold til Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger, og
at medlemmet efterfølgende, ved fornyelse af RAB godkendelse, har gennemført
opdateringsuddannelsei.h.t rådets anbefalinger. Kurserne er på henholdsvis 4 timer og 3 timer.
For medlemmer, som allerede er RAB godkendt inden 1. oktober 2022, skal Basiskursus
gennemføres inden RAB fornyelse. Såfremt RAB fornyelsen skal ske inden 1. oktober 2023, skal
uddannelsen gennemføres inden næste efterfølgende fornyelse, således at alle medlemmer har
minimum et års varsel til at gennemføre kurset.
Kurserne kan ses her: Forside - Dansk Førstehjælpsråd http://xn--frstehjlpsrd-3cbj7x.dk/

De 4 timer kan ikke medregnes i kravet om 250 timers undervisning i det fag man ønsker RAB
godkendelse i.

Det er ligeledes et krav for RAB godkendelse, at medlemmet har gennemført kursus i Hygiejne af 3 timers varighed. Kurset skal være rettet mod hygiejne i klinikken.
For medlemmer, som allerede er RAB godkendt inden 1. oktober 2022, skal kurset gennemføres inden RAB fornyelse. Såfremt RAB fornyelsen skal ske inden 1. oktober 2023, skal uddannelsen gennemføres inden næste efterfølgende fornyelse, således at alle medlemmer har minimum et års varsel til at gennemføre kurset.
Såfremt Hygiejne er inkluderet i den øvrige uddannelse, skal dette fremgå af kursusbevis eller kursusbeskrivelse.

De 3 timer kan ikke medregnes i kravet om 250 timers undervisning i det fag man ønsker RAB godkendelse i.

Stk. 1 B. RAB registrering i kranio sakral terapi forudsætter:

 • 250 lektioner Kranio Sakral Terapi og/eller anden Kranio Sakral Terapi-relateret undervisning, hvoraf det kræves, at behandleren har kurser i børn I og II. Har behandleren taget kurser i børn I og II, vil behandleren også have Kranio Sakral I, II og III, da det vil kræves, før man begynder at behandle børn. Såfremt uddannelsen er gennemført på uddannelsessted, hvor undervisning i behandling af børn indgår i andre kurser, skal denne undervisning være klart defineret og dokumenteret, og skal samlet indeholde minimum 64 timers undervisning i behandling af børn. (Det er IKKE et krav at hele uddannelsen skal være gennemført på Uddannelsessteder nævnt i bilag A til § 2)

  Udover Kranio Sakral Terapi vil relateret undervisning være: Organmassage, Tensegrity, Senthes, Nakke/piskesmæld, Neurodynamics, Rosenberg Teknik, bindevævsteknik, da disse kurser falder inden for Kranio-Sakral terapien; lige såvel som seminarer med Gæstelærere, der underviser i Kranio-Sakral terapi med et specifikt emne. Som eksempel kan nævnes rygraden. Uddannelse i behandling af dyr kan ikke medregnes i antal af lektioner i Kranio-Sakral terapi i forbindelse med RAB-registrering.

Derudover indeholder uddannelsen for at kunne RAB registreres:

 • 300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal sundhedslovgivning
 • 10 timers klientvejledning/klientbehandling
 • 50 timer anden komplementær behandling
 • 50 timer psykologi

1 lektion = minimum 45 minutter. 1 time = minimum 45 minutter

Uddannelsen i Kranio Sakral Terapi skal være afsluttet med eksamen. Bestyrelsen fastsætter krav til eksamen. Psykologi, anatomi, fysiologi og sygdomslære samt 10 timers klientvejledning/klientbehandling kan tages som e-learning, under forudsætning af, at der består et lærer/elev forhold på en sådan måde, at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet og skal være afsluttet med fysisk fremmøde ved eksamen. Bestyrelsen fastsætter krav til eksamen


Vedligehold:
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at ændre på uddannelseskravene i tilfælde af, at bestyrelsen finder det nødvendigt at højne kravene yderligere.

Opdatering og vedligeholdelse af uddannelse ifm. fornyelse af RAB-godkendelse.

Sundhedsstyrelsen har fastsat en række krav og regler om faglig opdatering/vedligeholdelse i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret register ordning for alternative behandlere.

Her følger Kranio Sakral og Kropsterapi Danmarks liste over pointgivende opdatering/vedligeholdelse. Over en periode på 3 år skal det enkelte medlem samle 48 point, svarende til 48 timers uddannelse i KST. Minimum 24 point (gerne flere) skal være optjent som gruppe 1 point (KST opdatering). Overskydende point kan ikke overføres fra en periode til den næste.(se specificeret liste på foreningens hjemmeside under "Uddannelseskrav" )
Uddannelse i behandling af dyr kan ikke medregnes som gruppe 1 point.

Det er op til det enkelte medlem at samle de nødvendige point og sende en samlet dokumentation til registrering i foreningens RAB udvalg. RAB udvalget har i øjeblikket ikke ressourcer til en løbende indsamling og opdatering af dokumentation, hvorfor du bedes vente med at fremsende, til de nødvendige point er indsamlet. Det er ligeledes op til den enkelte, at fremsende i så god tid, at registreringen bliver rettidig - dvs. lad være at vente til sidste øjeblik. Alle tilsendte oplysninger sendes sammen med en tro -og loveerklæring.

Såfremt et medlem ikke har samlet de nødvendige 48 point, vil fornyelse af RAB-godkendelse ikke kunne godkendes.

Hvis et medlem, som enten ikke har fået godkendt fornyelse, eller et medlem efter eget ønske ikke selv har fornyet godkendelsen, på et senere tidspunkt ønsker at forny sin RAB-godkendelse, skal medlemmet dokumentere at have samlet 48 point inden for de seneste 3 kalenderår (dato i forhold til dato for fornyet godkendelse).

Stk. 2. RAB registrering i Ansigtsløftningsteknik (A.L.T.):
Foreningen er endnu ikke godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere i A.L.T.

Gennemført uddannelsen i A.L.T., Rosenberg teknik eller bindevævsteknik, Organmassage, KST I og II

I alt minimum 262 timer

Derudover indeholder uddannelsen for at kunne RAB registreres:

300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal sundhedslovgivning

10 timers klientvejledning/klientbehandling

50 timer anden komplementær behandling

50 timer psykologi.

1 lektion = minimum 45 minutter. 1 time = minimum 45 minutter

Uddannelsen i ALT skal være afsluttet med eksamen. Bestyrelsen fastsætter krav til eksamen. Psykologi, anatomi, fysiologi og sygdomslære samt 10 timers klientvejledning/klientbehandling kan tages som e-learning, under forudsætning af, at der består et lærer/elev forhold på en sådan måde, at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet og skal være afsluttet med fysisk fremmøde ved eksamen. Bestyrelsen fastsætter krav til eksamen.

Stk. 3. RAB registrering i Strukturel Integration (SI) forudsætter:

Gennemført komplet uddannelse i én af følgende terapiformer: Rolfing, udviklet af Ida P Rolf, Ida P Rolf metoden i strukturel integration udviklet af Stanley Rosenberg, Kinesis Myofascial Integration (KMI) udviklet af Tom Myers (senere omdøbt til Anatomy Trains Structural Integration), Mana Integrative Therapies v/Sol Petersen, Osteopati eller Strukturel Integrations Terapi (SIT) udviklet af Jette Harder eller Bindevævsterapeut ved Katrine Wennerwald.
Uddannelse i behandling af dyr kan ikke medregnes i antal af lektioner i SI i forbindelse med RAB-registrering.
I alt minimum 300 timer.

Derudover indeholder uddannelsen for at kunne RAB registreres:

300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal sundhedslovgivning

10 timers klientvejledning/klientbehandling

50 timer anden komplementær behandling

50 timer psykologi.

1 lektion = minimum 45 minutter. 1 time = minimum 45 minutter

Uddannelsen i SI skal være afsluttet med eksamen.

Psykologi, anatomi, fysiologi og sygdomslære samt 10 timers klientvejledning/klientbehandling kan tages som e-learning, under forudsætning af, at der består et lærer/elev forhold på en sådan måde, at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet og skal være afsluttet med fysisk fremmøde ved eksamen. Bestyrelsen fastsætter krav til eksamen.

Vedligehold:

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at ændre på uddannelseskravene i tilfælde af, at bestyrelsen finder det nødvendigt at højne kravene yderligere.

Opdatering og vedligeholdelse af uddannelse ifm. fornyelse af RAB-godkendelse.

Sundhedsstyrelsen har fastsat en række krav og regler om faglig opdatering/vedligeholdelse i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret register ordning for alternative behandlere.

Her følger Kranio Sakral og Kropsterapi Danmarks liste over pointgivende opdatering/vedligeholdelse. Over en periode på 3 år skal det enkelte medlem samle 48 point, svarende til 48 timers uddannelse i SI. Minimum 24 point (gerne flere) skal være optjent som gruppe 1 point (SI opdatering). Overskydende point kan ikke overføres fra en periode til den næste. (Se specificeret liste på foreningens hjemmeside under "Uddannelseskrav”)


Det er op til det enkelte medlem at samle de nødvendige point og sende en samlet dokumentation til registrering i foreningens RAB udvalg. RAB udvalget har i øjeblikket ikke ressourcer til en løbende indsamling og opdatering af dokumentation, hvorfor du bedes vente med at fremsende, til de nødvendige point er indsamlet. Det er ligeledes op til den enkelte, at fremsende i så god tid, at registreringen bliver rettidig - dvs. lad være at vente til sidste øjeblik. Alle tilsendte oplysninger sendes sammen med en tro- og love erklæring.

Såfremt et medlem ikke har samlet de nødvendige 48 point, vil fornyelse af RAB-godkendelse ikke kunne godkendes.

Hvis et medlem, som enten ikke har fået godkendt fornyelse, eller et medlem efter eget ønske ikke selv har fornyet godkendelsen, på et senere tidspunkt ønsker at forny sin RAB-godkendelse, skal medlemmet dokumentere at have samlet 48 point inden for de seneste 3 kalenderår (dato i forhold til dato for fornyet godkendelse).

Stk. 4. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at ændre på uddannelseskravene i tilfælde af, at bestyrelsen finder det nødvendigt at højne kravene yderligere.

Stk. 5. Kravene i Stk. 1-3 om uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal
sundhedslovgivning, klientvejledning/klientbehandling, anden komplementær behandling og psykologi, anses som opfyldt af personer der har en autorisation fra Sundhedsstyrelsen som
kiropraktorer, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, kliniske diætister, sygeplejersker og jordemødre.

Stk. 6. For personer der har en autorisation fra Sundhedsstyrelsen som kiropraktorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og jordemødre, der ønsker at blive certificeret på lige fod med RAB, gælder samme krav til minimum antal timer i den primære uddannelse samt vedligehold.

§ 7 God klinisk praksis

Formål: De etiske regler skal styrke god og forsvarlig klientbehandling, samt opretholdelse af et godt og kollegialt forhold mellem behandlere.

Stk. 1 Behandleren skal overholde, den til enhver tid, gældende lovgivning.

Stk. 2 Enhver behandler skal udøve sin gerning omhyggeligt, ansvarsfuldt og respektfuldt, og kun bruge metoder og teknikker, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte. Derfor er det vigtigt, at behandleren løbende ajourfører og opdaterer sin faglige viden.

Stk. 3 Behandleren må ikke fraråde en lægeordineret behandling. Behandleren skal anbefale klienten at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret (er tegn på).

Stk. 4 Behandleren har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger som vedkommende gennem sin faglige virksomhed får om sin klient. Tavshedspligten står ved magt også efter behandlingen er ophørt, eller en klient er afgået ved døden.

Stk. 5 Behandleren skal føre optegnelser over behandlingen af den enkelte klient. Af disse skal det fremgå, hvilken information kropsterapeuten har modtaget fra klienten, hvilken information der er givet til klienten, samt hvilken behandling klienten har modtaget og indikation for behandlingen. Ligeledes bør det fremgå, hvilken effekt klienten og kropsterapeuten oplever på baggrund af behandlingen. Optegnelserne skal destrueres eller anonymiseres efter 5 år efter et behandlingsforløbs afslutning.
Kropsterapeuten er forpligtet til at kende og følge den til enhver tid gældende lovgivning om indsamling og opbevaring af persondata (GDPR).
Oplysninger skal destrueres eller anonymiseres 5 år efter et behandlingsforløbs afslutning såfremt klienten ikke ønsker dem destrueret før jfr. GDPR.

Stk. 6 Behandleren skal give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger de kan have hertil samt tilstræbe at give klienten tryghed og indsigt i behandlingen, herunder ikke love helbredelse.

Stk. 7 Behandleren skal medvirke til, at der i befolkningen er respekt for og tillid til faget, samt respektere kollegaer og andre faggrupper.

Stk. 8 Det anses som naturligt, at behandlere kan indgå i ethvert tværfagligt samarbejde, så længe foreningens etiske regler og vedtægter overholdes.

Stk. 9 Overtræder en behandler foreningens etiske regler og vedtægter, kan denne indklages for det Etiske Råd. Klagen indsendes skriftligt med kopi til den indberettede behandler. Sagsbehandlingen skal være skriftlig og afsluttes hurtigst muligt. Ved en eventuel klage skal behandleren samarbejde med Etisk Råd.

Stk.10 Ethvert medlem er forpligtet til, at efterleve foreningens Etiske Værdigrundlag.

Stk.11 Finder man at en kollega ikke efterlever foreningens regler og vedtægter, har man pligt til at rette henvendelse omkring dette til pågældende. Såfremt dette ikke er muligt, skal der rettes henvendelse til Etisk råd.

§ 8 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning.

Stk. 3 Vedtagelserne på generalforsamlingen føres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten.

Stk. 4 Kopi af protokollen/beslutningsreferatet fra generalforsamlingen kan rekvireres af medlemmerne.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes hvert år i 3. eller 4. kvartal og kan kombineres med andet medlems arrangement. Såfremt generalforsamlingen afholdes som arrangement uden at være kombineret med et medlems arrangement, skal generalforsamlingen afholdes i oktober måned.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt evt. via e-mail, vedhæftet relevante bilag med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3 Der føres beslutningsreferat af generalforsamlingens vedtagelser, som udsendes til alle medlemmer.

Stk. 4 Der kan laves adgangskontrol ved fremmøde i forbindelse med udlevering af stemmesedler.

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6 Kun aktive medlemmer kan indgive forslag til behandling på generalforsamlingen.

Stk. 7 Senest 7 dage før generalforsamlingen udsendes yderligere relevante bilag til medlemmerne, herunder revideret regnskab, modtagne forslag til vedtægtsændringer etc.

Stk. 8 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Fremlæggelse af næste års budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af:
  Formand for 2 år (vælges i ulige år)
  Næstformand for 2 år (vælges i lige år)
  Kasserer for 2 år (vælges i lige år)
  1-2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (vælges i ulige år)
  1 bestyrelsesmedlem for 2 år (vælges i lige år)
  Til Etisk råd vælges to medlemmer i ulige år og to medlemmer i lige år.
  Revisor for 1 år
  Evt. revisorsuppleant for 1 år
 • Eventuelt

Stk. 9 Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal (flest stemmer).

Stk. 10 Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog højst 1 fuldmagt pr. fremmødt deltager.

Stk. 11 Personvalg skal ske skriftligt.

Stk. 12 Skriftlige afstemninger skal ske såfremt mindst 5 medlemmer ønsker det eller dirigenten kræver det.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder det fornødent eller såfremt mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom.

Stk. 2 Bestyrelsen skal indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling senest 3 uger efter anmodningen herom.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle det eller de punkter, hvorover den er indkaldt.

Stk. 4 For ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler som for ordinær generalforsamling

Stk. 5 Der kan laves adgangskontrol i forbindelse med udlevering af stemmesedler, som også nævnt i § 9, Stk. 5.

§ 11 Vedtægtsændringer


Stk. 1 Vedtægterne kan kun ændres ved generalforsamlings beslutning.
Bestyrelsen kan dog lave ændringer uden beslutning på generalforsamling, såfremt ændringerne alene sker for at vedtægterne kan være i overensstemmelse med loven, såfremt loven ændres.

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes i sin fulde ordlyd til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 For ændringer af foreningens formålsparagraf kræves kvalificeret flertal med 2/3 majoritet.

§ 12 Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet og med en måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.

Stk. 2 Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 13 Eksklusion af medlemmer

Stk. 1 Såfremt et medlem groft overtræder foreningens vedtægter, kan foreningen ekskludere medlemmet.

Stk. 2 Såfremt et medlem groft overtræder foreningens regler for god klinisk praksis, kan Etisk Råd ekskludere medlemmet.

Stk. 3 Alle medlemsrettigheder bortfalder ved eksklusionen.

§ 14 Genindmeldelse

Stk. 1 Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet, såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2 Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen, behandles som optagelse af ny medlemmer, jfr. § 4 og §5

§ 15 Registreringskriterier

Stk. 1 Betegnelsen RAB er forbeholdt aktive medlemmer registreret efter denne ordning jf. regler og procedurer i §5 og §6.

§ 16 Afregistrering

Stk. 1 Afregistrering sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe for registrerede alternative behandlere, ved eksklusion af foreningen eller i de tilfælde, hvor en behandler gør sig skyldig i gentagen overtrædelse af kravene i vedtægterne omkring god klinisk praksis jf. § 7.

Stk. 2 Retten til brug af betegnelsen RAB bortfalder i sådanne tilfælde, jf. regler og procedurer for aktivt medlemskab og registrering.

§ 17 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal være mindst 14 dage mellem afholdelse af de to generalforsamlinger.

Stk. 2 Ved opløsning af foreningen, beslutter den opløsende generalforsamling anvendelse af foreningens midler.

Stk. 3 På den første generalforsamling kræves kvalificeret flertal (2/3 majoritet) for opløsning. På den efterfølgende generalforsamling kræves simpelt flertal (flest stemmer).

§ 18 Etisk Værdigrundlag

Stk. 1 Det Etiske værdigrundlag for foreningen er, at skabe et udviklingsforum hvor helhedsorienteret livsstil og skabende vækst er i højsædet. Dette søges skabt i en ressourcegivende atmosfære med de højest tænkelige menneskelige egenskaber som det udviklende perspektiv.

Stk. 2 Som overordnet perspektiv for dette udviklingsforum er rummelighed.

Stk. 3 Selvbestemmelse og ansvarlighed, høj etisk moral former grundlaget for rummeligheden. Viden, information samt høj faglig og menneskelig kapacitet ses som ingredienserne til at gennemføre dette overordnede mål.

Stk. 4 For gennemførsel af ovenstående er udarbejdet etiske retningslinjer, til at lede processen som en levende, udviklende og støttende kodeks som alle involverede tilsluter sig og medvirker til.

§ 18a Etisk praksis for foreningens godkendte skoler/institutter.

Stk. 1 Den etiske praksis for uddannelsesstederne har til formål at styrke og højne det faglige niveau og være med til at udbrede viden om Kranio Sakral- og Kropsterapi.

At opretholde godt samarbejde mellem foreningen og uddannelsesstederne. 
At uddannelsesstederne og kursister opretholder godt kollegialt forhold mellem hinanden.
At opretholde klare linjer ved aftaler angående uddannelsesforløb/kursusforløb der indgås mellem uddannelsesstederne og kursist.

Stk. 2 Uddannelsesstederne skal sikre tydelige forretningsbetingelser, herunder have klare regler for tilmelding/afmelding, priser og tilbagebetaling/gebyr hvis et forløb aflyses enten fra uddannelsesstedets eller kursistens side.
Der skal yderligere være klare afbudsbetingelser, ifm. et kursus- og holdforløb, herunder tydelige regler for fravær og sygdom og hvor høj en fraværsprocent kursisten må have, for at kunne modtage et kursus/uddannelsesbevis.
Uddannelsesstedet skal sikre, at der er beskrivelse af uddannelsen/kurset, samt angivelse af antal timer/lektioner.

Stk. 3 Uddannelsesstederne bør medvirke til at højne det faglige niveau, og leve op til de krav der er stillet i bilag B til vedtægterne (se på foreningens hjemmeside under Vedtægter > §2 se godkendelseskriterier).
Enhver underviser bør udelukkende undervise metoder og teknikker, som er forsvarlige og som de er kvalificeret til at undervise i. Det er derfor vigtigt, at underviseren løbende ajourfører og opdaterer sin faglige viden.
Det bør tydeligt fremgå af hjemmesiderne for uddannelsesstederne, hvilken teoretisk baggrund de respektive skoler/institutter udspringer fra. Altså en kort beskrivelse af uddannelsesstedets undervisnings-retning. Om det f.eks. er biomekanisk-, biodynamisk indenfor kranio sakral terapi eller en kombination. Dette er med til at sikre kursisten et større overblik over udbuddet af undervisningssteder og dermed rette valg af skole/institut. 

Stk. 4 Opstår der en konflikt mellem uddannelsessted og kursist og hvor skolelederen er nødsaget til at afvise kursist, stiller Etisk Råd sig til rådighed som mægler for alle parter, hvis dette ønskes.
Uddannelsessted og kursister har tavshedspligt.

Stk. 5 Skoler/institutter bør medvirke til, at der i befolkningen er respekt for og tillid til faget, samt opretholde et godt og kollegialt forhold mellem uddannelsesstederne, og ydermere respektere andre faggrupper.
Det forventes at skoler/institutter/undervisere handler med respekt for kollegers måde at gøre tingene på m.h.t. undervisning, indhold i undervisning, materiale mv. og bør hverken direkte eller indirekte kritisere kolleger.
Uddannelsesstederne og dens undervisere kan komme til at støde på kritik af andre skolers kompetence eller professionalisme, fra kursister eller klienter. Hvis man er vidne til sådan en kritik, bør man vise kollegialt sammenhold ved at ikke give udtryk for sin personlige mening.
Oplever man at et uddannelsessted ikke efterlever foreningens regler og vedtægter, bør man rette henvendelse omkring dette til pågældende. Såfremt dette ikke er muligt, skal der rettes henvendelse til Etisk råd. Klagebehandlingen skal være skriftlig og afsluttes hurtigst muligt, dog inden 4 uger. Ved en eventuel klage skal skolen samarbejde med Etisk Råd, som vanligt ved klager, der behandles af ER. 

Stk. 6 Etisk råds sanktionsmuligheder såfremt et uddannelsessted ikke følger den etiske praksis fremgår af § 19.

§ 19 Regler og praksis for Etisk Råd

Stk. 1 Etisk Råd er et klageorgan, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har modtaget af én af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske retningslinjer. Klageorganet skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.
Desuden skal klageorganet behandle medlemmernes klager over uddannelsessteder, som er optaget på bilag A under § 2 i vedtægterne

Stk. 2 Klageorganet kan sanktionere overtrædelser af foreningens regler ved irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering af RAB-titlen.
I forhold til uddannelsessteder på Bilag A under § 2 i vedtægterne skal Etisk råd kunne sanktionere irettesættelse eller kunne slette uddannelsesstedet fra Bilag A under § 2. Desuden skal Etisk Råd kunne mægle mellem uddannelsessted og medlem, såfremt der er uenighed.

Stk. 3 Afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.

Stk. 4 Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse. Dog kan der fraviges reglen om 4 uger hvis særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 5 Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Foreningens frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet er på 2 år, fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende behandler.

Stk. 6 Klageorganet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer, at intet medlem af klageorganet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, have nærstående, der har en sådan interesse eller være medlem af bestyrelsen. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Såfremt der er behov for faglig viden i forbindelse med en behandling af en klage, og ingen af klageorganets medlemmer har den nødvendige faglige viden, kan klageorganet indhente faglig konsulentbistand i eller uden for foreningen. Alle regler for klageorganets medlemmer vil være gældende for en eventuel konsulent.

Stk. 7 Rådet består af fire medlemmer. Valgperioden i Etisk Råd er 2 år. Der udpeges to medlemmer i ulige år og to medlemmer i lige år. Rådet konstituerer sig selv. Der tilstræbes en bred repræsentation fra alle forenings faggrupper.

Stk. 8 Rådet kan, om nødvendigt, indkalde juridisk bistand.

§ 20 Etisk Råds organisationsforhold

Stk. 1 Etisk Råds medlemmer udpeges på generalforsamlingen.

Stk. 2 Etisk Råd er et selvstændigt råd, der arbejder uafhængigt af bestyrelsen.

Stk. 3 Etisk råd refererer direkte til generalforsamlingen i foreningen.

Stk. 4 Etisk Råd aflægger hvert år beretning på generalforsamlingen.

Ændringer:

 • 5 stk 1 og stk 2 ændret okt. 2008 til § 5 stk. 1
 • 4 stk 7 ændret okt. 2008
 • 3 stk 2 og 9 ændret, § 4 stk. 1, 2, 3, 5, 8 ændret, § 5 stk. 4 slettet, stk. 5 ændret, § 9 stk. 7 og 8 ændret okt. 2010.
 • 1, § 2, § 3 stk. 3, 11, § 4 stk. 1, 2. § 6, § 9 stk. 1-7, § 11 stk. 2, ændret okt. 2011.
 • 3 stk. 7, § 4 stk. 1, § 6 stk. 1 vedligehold, § 9 stk. 1, ændret okt 2012
 • 6 stk. 5 tilføjet, § 9 Stk. 8 ændret okt. 2013
 • 3 stk. 2 ændret, § 4 Stk. 1 og Stk. 5 ændret, § 5 Stk. 1 ændret og Stk. 5 tilføjet, § 6 Stk. 1, Stk 2 og Stk. 3 ændret okt 2014
 • 3 stk. 2 og 11 ændret, § 6 Stk. 1 ændret, § 6 Stk. 6. tilføjet, § 15 Stk. 1 ændret, § 19 stk. 1 og stk 2 ændret okt 2015
 • 3 stk. 11 ændret, § 4 stk 1 og 2 ændret, § 5 stk. 5 slettet, § 6 stk 3 ændret, § 11 stk. 1 ændret, § 19 stk. 6 ændret. okt 2017
 • 4 stk 4 ændret, § 5 stk 1, 2 og 4 ændret, § 6 stk 1, 2 og 3 ændret, § 9 stk 8 ændret, § 19 stk 4 og stk 7 ændret. okt 2018
 • 3 stk 3, 5, 9 og 11, §6 stk. 3, §9 stk. 8 ændret oktober 2019
 • 1, §6 stk. 3 ændret juni 2020
 • 6 stk. 3, og § 7 stk. 5 ændret samt § 18a tilføjet oktober 2020 
 • 3 stk. 3, § 4 stk. 1 og § 6 stk. 3 ændret oktober 2021
 • §6 stk. 1 A tilføjet oktober 2022.

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.